A Református Közéleti és Kulturális Központ 2012. évi közhasznúsági jelentése

Az RKKK 2012-es közhasznúsági jelentése.

Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Közhasznúsági Beszámoló          2012

Adószám: 18187616-1-42

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

1146 Budapest

Abonyi u. 21.                                                                                      Fordulónap: 2012.12.31

 

 

 

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0

1

2

ÉV

 

 

adatok E Ft-ban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sor

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)

Tárgyév

 

szám

helyesbítése

 

a

b

c

d

e

 

1

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

6 115

 

10 122

 

    (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)

 

2

        1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

6 100

 

3 000

 

3

           a) alapítótól

 6 100

 

3 000

 

4

           b) központi költségvetéstől

 

 

 

 

5

           c) helyi önkormányzattól

 

 

 

 

6

           d) egyéb, ebből 1%   250 ezer…………………

 

 

 

 

7

        2. Pályázati úton elnyert támogatás

54

 

6 689

 

8

        3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

 

 

 

 

9

        4. Tagdíjból származó bevétel

 

 

 

 

10

        5. Egyéb bevétel

1

 

433

 

11

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

 

 

 

 

12

C. Összes bevétel (A + B)

6 155

 

10 122

 

13

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

11 808

 

2 754

 

     (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

 

14

          1. Anyagjellegű ráfordítások

1 580

 

195

 

15

          2. Személyi jellegű ráfordítások

863

 

2 269

 

16

          3. Értékcsökkenési leírás

43

 

43

 

17

          4. Egyéb ráfordítások

9 322

 

247

 

18

          5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

 

19

          6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

 

20

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

 

 

 

      (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

 

21

          1. Anyagjellegű ráfordítások

 

 

 

 

22

          2. Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

 

23

          3. Értékcsökkenési leírás

 

 

 

 

24

          4. Egyéb ráfordítások

 

 

 

 

25

          5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

 

26

          6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0

1

2

ÉV

 

 

adatok E Ft-ban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sor

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)

Tárgyév

szám

helyesbítése

a

b

c

d

e

27

   F. Összes ráfordítás (D. + E.)

11 808

 

2 754

28

  G. Adózás előtti eredménye (B. - E.)

0

 

0

29

  H. Adófizetési kötelezettség

0

 

0

30

   I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.)

0

 

0

31

  J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.)

-5 653

 

7 368

32

              Tárgyévi eredmény (I. + J.)

-5 653

 

7 368

                                       

 

Tájékoztató adatok:

                                                                                             

                                                                                                         

Adatok Eft-ban

A.    Személyi jellegű ráfordítások:                                                       2 269

1.    Bérköltség                                                                                   1 836

 

Ebből megbízási díjak:                                                                     0

Tiszteletdíj:                                                                                      0

 

2.    Személyi jellegű egyéb kifizetések:                                                 0

3.    Bérjárulékok:                                                                                  433

 

B.    A Szervezet által nyújtott támogatások:                                         0

 

Református Közéleti és Kulturális Központ

1146 Budapest

Abonyi u. 21.                                                                                     Fordulónap: 2012.12.31

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0

1

2

ÉV

 

 

 

adatok E Ft-ban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sor

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)

Tárgyév

szám

helyesbítése

a

b

c

d

e

1

A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok)

45

 

1

2

I.   IMMATERIÁLIS JAVAK

 

 

 

3

II.  TÁRGYI ESZKÖZÖK

45

 

1

4

III.  BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

 

 

 

5

IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE

 

 

 

6

B.  Forgóeszközök (7. - 10. sorok)

155

 

4 791

7

I.   KÉSZLETEK

 

 

 

8

II.  KÖVETELÉSEK

72

 

 

9

III.  ÉRTÉKPAPÍROK

 

 

 

10

IV. PÉNZESZKÖZÖK

83

 

4 791

11

C. Aktív időbeli elhatárolások

 

 

 

12

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor)

200

 

4 792

13

D. Saját tőke (14. - 19. sorok)

-2 693

 

4 675

14

I.   INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

500

 

500

15

II.  TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

2 460

 

-3 193

16

III.  LEKÖTÖTT TARTALÉK

 

 

 

17

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

 

 

 

18

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL)

-5 653

 

7 368

19

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

 

 

 

20

E. Céltartalékok

 

 

 

21

F. Kötelezettségek (22. - 23. sorok)

2 893

 

117

22

I.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

 

23

II.   RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

2 893

 

117

24

G. Passzív időbeli elhatárolások

 

 

 

25

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)

200

 

4 792

 

 

 

 

 

Kimutatás a kapott költségvetési támogatásokról                                              Adatok E Ft-ban

 

§  Költségvetéstől kapott támogatás                                                                          0                                  

 

Kimutatás az Alapítvány vagyonának változásáról

 

Bevételek                                                                                                             10 122           

§  Kiadások, ráfordítások                                                                                                  2 754

§  Tárgyévi eredmény                                                                                          7 368

 

 

Alapítvány vagyonának változása

 

§  Befektetett eszközök bruttó nyitó értéke                                                              45

§  Befektetett eszközök bruttó záró értéke                                                                 1

§  Saját tőke nyitó értéke                                                                                   - 2 693

§  Saját tőke záró értéke                                                                                                  4 675

 

 

 

Kimutatás az Alapítvány által adott cél szerinti juttatásról

 

§  Ösztöndíjak                                                                                                   

 

 

Kimutatás a kapott támogatásokról

 

§  Alapítótól                                                                                                       3 000

§  Államháztartás alrendszereitől                                                                                   0

§  Ebből: Országgyűlés                                                                                      0

§  Minisztériumok                                                                                              0

§  SZJA 1%                                                                                                        0

§  Önkormányzatoktól                                                                                       0

§  Magánszemélyektől                                                                                       0

§  Vállalkozóktól                                                                                                 0

§  Támogatások összesen:                                                                             3 000

 

 

Kimutatás a pályázatokon elnyert támogatásokról

 

§  Nemzeti Civil Alapprogram (NCA)                                                                   6 689

§  Pályázatok összesen:                                                                                 6 689

 

Ezt az összeget a budapesti Kontraszt Kiállítás felépítésére nyertük a NEFMI-től. A kiállítást 2011-ben építettük fel, és 2012 januárjában nyitott meg.

 

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

 

§  Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások:                                                         0

 

 

Az Alapítvány jellege

 

Az Alapítvány nyitott, valamennyi hazai és külföldi magán- és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet számára, akik az Alapítvány céljaival egyetértenek, azt anyagi eszközökkel, ingyenes szolgáltatással vagy természetbeni felajánlással támogatni szándékoznak. Az Alapítvány vagyonához hozzá lehet járulni az Alapítvány céljainak megvalósulását szolgáló eszközökkel is. Az Alapítványhoz bárki csatlakozhat. A csatlakozás és az adományok elfogadása felől a Kuratórium dönt.

 

Az Alapítvány célja

 

Az Alapítvány céljai között szerepel:

§  Az alapítvány alapvető célkitűzése a református kötődésű csoportok, szellemi műhelyek, alapítványok, egyesületek felkutatása, egymással való megismertetése, tevékenységük segítése.

§  Alapvető céljának megvalósítása érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a bejegyzett szervezeteket és ezekkel kapcsolatot tart.

§  Pályázatok révén pénzalapot teremt református kulturális és közéleti programok, rendezvények, alkotások, kiállítások támogatására. Az alapítvány saját pályázataiból elnyert anyagi bázisból – szintén pályázat útján – közéleti, kulturális és felnőttoktatási célokra működési támogatást biztosít és ilyeneket maga is szervez.

§  Az alapítvány feladatának tekinti a református közéletiség szintereinek segítését. E tevékenység lényege az egész társadalmat érintő kérdések legkülönbözőbb szinteken történő megbeszélése, megvitatása, közös vagy közelítő álláspontok elérése. Ennek eszközeként konferenciákat szervez hasonló területeken dolgozók számára a politika, az etika, a pedagógia, a jog, a média és további széles érdeklődésre számot tartó témakörökben.

§  Az alapítvány támogatja a református kultúra megjelenését országos és helyi szinten.

 

 

Az Alapítvány által végzett közhasznú tevékenység

 

Az Alapítvány céljának megvalósítása során elsősorban az 1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban Khtv.) 26. § c) 3., 4., 5. pontjában meghatározott, alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

3.    tudományos tevékenység, kutatás

4.    nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

5.    kulturális tevékenység,

 

18187616-9499-569-01

     statisztikai számjel

 

 

 

Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Budapest

Abonyi u. 21.

1146

 

 

 

 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

 

A 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

 

 

 

Általános kiegészítések

 

Az RKKK Alapítványt 2005. 08. 24-én alakult, a Fővárosi Bíróság 7.Pk.60669/2005/3 számon tartja nyilván,  a Magyarországi Református Egyház Alapítványa.

 

1.            Tevékenységi kör

 

Az RKKK Alapítvány tevékenysége: M.n.s. társadalmi és közösségi tevékenység.

 

 

A beszámoló aláírására jogosult:              Nagy Sándor

                                                                              Budapest

                                                                              Váradi u. 17. 9/54.

                                                                              1035

 

 

2.    Számviteli politika

 

Az RKKK Alapítvány kettős könyvelést vezet, eredményét összköltség eljárással állapítja meg. Eszközeit és forrásait a számviteli törvény előírásai szerint értékeli. A választott elszámolási módokat és sajátosságokat eszköz és forrás csoportonként a későbbiekben ismertetjük. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját készítette a 2012. évről.

 

3. Befektetett eszközök

 

Az RKKK Alapítvány befektetett eszközeit a számviteli törvényben és a társasági adó törvényben előírt szabályok szerint tartja nyilván, az értékcsökkenést is fenti jogszabályok alapján számolja el.

 

 4. Készletek

 

Az RKKK Alapítvány 2012. december 31-én nem rendelkezik készlettel.

 

  1. Követelések, kötelezettségek

 

Követelések:

 

Az RKKK Alapítvány 2012 december 31-én  nem tart nyilván követelést.

 

Rendkívüli bevételek:

 

Az RKKK Alapítvány 2012-ben 430 eFt szállító által elengedett kötelezettséget tart nyilván a rendkívüli bevételek soron.

 

Kötelezettségek:

 

A kötelezettségek összege 2012. december 31-én 100 eFt munkabér és 17 eFt pótlék együttes összege.

 

Egyéb ráfordítások:

 

Az Alapítvány 2012 évben 17 eFt pótlékot, 80 eFt kifizetett ösztöndíjat és 150 eFt nyertes pályázati kifizetést tart nyilván az egyéb ráfordítások között.

 

  1. Tartalékképzés

 

Az RKKK Alapítvány 2012 évre tartalékot nem képzett.

 

  1. Létszám és jövedelem alakulás

 

Az RKKK Alapítványnak 2012 évben az évben 1 foglalkoztatottja volt.

 

A személyi jellegű ráfordítások összege 2012. évben 2.269 eFt volt.

 

  1. A társasági adó alapját módosító tényezők, adókedvezmények

 

Az Alapítványnál adóalapot képező bevétel 2012-ben nem volt, adóalapot módosító tényező nem merült fel, a társasági adóról bevallás nem készült.

 

  1. Összefoglalás

 

A beszámoló a kiegészítő melléklettel együtt a társaság valós vagyoni helyzetét és összképét tükrözi.

 

Tárgyévi közhasznú eredmény: 7.368 eFt nyereség.

Tárgyévi vállalkozási eredmény: 0 eFt.

 

A beszámolót Blázi Zsuzsanna (reg: 161029) készítette.

 

Budapest, 2013. február 14.                                                     

 

 

 

                                                                                                                             ………………………………….

                                                                                                                                             Nagy Sándor